Sigurne StazeDa li je komunalna milicija nadležna za saobraćajne prekršaje?

piše: Nenad Jevtić, dipl. prav. | 05.07.2020. | 15 minuta čitanja
1. Poslovi komunalne milicije

I sad pre nego što pređem na ono što me stvarno zanima, moram da ukažem da postoji i jedna neverovatna dužnost komunalne milicije grada Beograda, kojom sam se bavio u posebnom tekstu „Čudne dužnosti komunalne milicije u Beogradu“, koji će takođe biti objavljen na Pravnom portalu.

2. Da li je lokalna samouprava nadležna da propisuje saobraćajne prekršaje?

3. Da li je komunalna milicija nadležna za saobraćaj?

 • put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima (tačka 2.);
 • ulica  je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja (tačka 7.);
 • kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila (tačka 10.);
 • trotoar  je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka,  dakle saobraćajna površina  (tačka 21.);
 • vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu (tačka 31.);
 • bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove (tačka 32.);
 • motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila (tačka 33.);
 • priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova (tačka 50.);
 • zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja (tačka 53.);
 • šta se ubraja u motorna vozila (mopedi, motorcikli, tricikli, četvorocikli, putnička vozila – automobili, autobusi, teretna vozila, motokultivatori, traktori…) i priključna vozila dato je u  tač. 34-52, 54-59;
 • učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju (tačka 67.);
 • vozač je lice koje na putu upravlja vozilom (tačka 68.);
 • pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno koje po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl. (tačka 69.).

4. Da li je komunalna milicija nadležna za kontrolu parkiranja vozila?

 • zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minutapri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (tačka 71.);
 • parkiranje vozila svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koji se ne smatra zaustavljanjem (tačka 72.).

5. Umesto zaključka

Literatura

 1. pravniportal.com/da-li-je-komunalna-milicija-nadlezna-za-saobracajne-prekrsaje, link